รายการทั้งหมด22 พ.ย 2563 20 พ.ย 3106 21 พ.ย 3106 22 พ.ย 3106
หมวดหมู่ : HK ทางบก ระดับประถมศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 09.00-10.00
2
0002
Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 11.00-12.00
3
0003
Hand Generator Robot Elephants Power ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 09.00-10.00
4
0004
Robot Horse Relay Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 13.00-14.00
5
0005
Hand Generator Robot Sled Race ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 14.00-15.00
6
0006
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 13.00-14.00
7
0007
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 2563 10.00-11.00
8
0008
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 15.00-16.00
9
0009
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
10
0010
Hand Generator Bouncing Robot Short Distance Run Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 14.00-15.00
11
0011
Hand Generator Bouncing Robot Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
12
0012
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
13
0013
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
14
0014
Robot Boxing Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 14.00-15.00
15
0015
Robot Rugby Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 15.00-16.00
16
0016
Robot Sheepdog Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 10.00-11.00
17
0017
Robot Ant Obstacle Avoidance Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 13.00-14.00
18
0018
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
19
0019
Robot Penalty Shoot-out Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
20
0020
Life Inspired Innovative Model Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
หมวดหมู่ : HK ทางบก ระดับ ม.ต้น
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0021
Hand Generator Robot Horse Short Distance Run Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 09.00-10.00
2
0022
Hand Generator Robot Tug-of-War Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
3
0023
Hand Generator Robot Elephants Power ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 09.00-10.00
4
0024
Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 14.00-15.00
5
0025
Robot Horse Relay Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 10.00-11.00
6
0026
Hand Generator Robot Sled Race ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 13.00-14.00
7
0027
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 13.00-14.00
8
0028
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 10.00-11.00
9
0029
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 15.00-16.00
10
0030
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
11
0031
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
12
0032
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
13
0033
Robot Boxing Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 09.00-10.00
14
0034
Planet Exploration Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 13.00-14.00
15
0035
Robot Combat Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 15.00-16.00
16
0036
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
17
0037
Robot Penalty Shoot-out Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
18
0038
Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
19
0039
Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
หมวดหมู่ : HK ทางบก ระดับ ม.ปลาย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0040
Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 09.00-10.00
2
0041
Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 13.00-14.00
3
0042
Hand Generator Robot Horizontal Bar Climbing Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 10.00-11.00
4
0043
Hand Generator Triathlon Robot Relay Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 15.00-16.00
5
0044
Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
6
0045
Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
7
0046
Hand Generator Worm Robot Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
8
0047
Robot Boxing Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
9
0048
Planet Exploration Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 10.00-11.00
10
0049
Robot Combat Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 14.00-15.00
11
0050
Multi-motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
12
0051
Robot Soccer Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 15.00-16.00
13
0052
Robot Penalty Shoot-out Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 09.00-10.00
14
0053
Robot Basketball Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
15
0054
Robot Shooting Basketball Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 13.00-14.00
16
0055
Multi-leg Servo Motor Robot Short Distance Run Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 15.00-16.00
17
0056
Humanoid Free Gymnastics Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 16.00-17.00
18
0057
Humanoid Performance (Dance) Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 17.00-18.00
19
0058
Servo Motor Robot Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
20
0059
Servo Motor Humanoid Robot - Curling Race ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 10.00-11.00
21
0060
Servo Motor Humanoid Robot - Running Race ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 09.00-10.00
22
0061
Servo Motor Humanoid Robot - Relay Race ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
23
0062
Servo Motor Humanoid Robot - Soccer Race ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 14.00-15.00
24
0063
Servo Motor Humanoid Robot - Penalty Shoot-out Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 13.00-14.00
25
0064
Life Inspired Innovative Model Design Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
หมวดหมู่ : HK ทางน้ำ ระดับประถมศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0065
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 09.00-10.00
2
0066
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 10.00-11.00
3
0067
Ocean Treasure Hunting Robot Game ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
4
0068
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 13.00-14.00
5
0069
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 15.00-16.00
6
0070
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
7
0071
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 10.00-11.00
8
0072
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 14.00-15.00
9
0073
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
10
0074
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 09.00-10.00
11
0075
Robot Dragon Boat Race ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 14.00-15.00
12
0076
Robot Dragon Boat Relay Race ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 14.00-15.00
13
0077
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
22 พ.ย 3106 11.00-12.00
หมวดหมู่ : HK ทางน้ำ ระดับ ม.ต้น
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0078
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 09.00-10.00
2
0079
Water Polo Robot Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
3
0080
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 10.00-11.00
4
0081
Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 13.00-14.00
5
0082
Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 14.00-15.00
6
0083
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 13.00-14.00
7
0084
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 14.00-15.00
8
0085
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
9
0086
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
10
0087
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 14.00-15.00
11
0088
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
12
0089
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 09.00-10.00
13
0090
Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 10.00-11.00
14
0091
Hand Generator Robot Canoe Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 13.00-14.00
15
0092
Robot Dragon Boat Race ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 14.00-15.00
16
0093
Robot Dragon Boat Relay Race ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 15.00-16.00
17
0094
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
หมวดหมู่ : HK ทางน้ำ ระดับ ม.ปลาย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0095
Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 09.00-10.00
2
0096
Water Polo Robot Game ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
3
0097
Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 10.00-11.00
4
0098
Ocean Treasure Hunting Robot Game ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 13.00-14.00
5
0099
Land and Water Robot Obstacle Avoidance Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 14.00-15.00
6
0100
Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 13.00-14.00
7
0101
Hand Generator Robot Breaststroke Swimming Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 14.00-15.00
8
0102
Hand Generator Robot Butterfly Stroke Swimming Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 11.00-12.00
9
0103
Hand Generator Robot Freestyle (front crawl) Swimming Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 10.00-11.00
10
0104
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Vertical style) Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 14.00-15.00
11
0105
Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming (Horizontal style) Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
12
0106
Hand Generator Robot Duck Short Distance Swimming Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 09.00-10.00
13
0107
Hand Generator Four-Oar Robot Boat Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
21 พ.ย 3106 10.00-11.00
14
0108
Hand Generator Robot Canoe Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 13.00-14.00
15
0109
Robot Dragon Boat Race ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 15.00-16.00
16
0110
Robot Dragon Boat Relay Race ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 15.00-16.00
17
0111
Robot Dragon Boat Appearance Design Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว สนามบาส
20 พ.ย 3106 11.00-12.00
หมวดหมู่ : IRO Competition ระดับประถมศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0112
Robot Gathering ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
2
0113
Tag-Out ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
3
0114
Mission Challenge ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
4
0115
Transporter (First version) ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
5
0116
Logistic Challenge ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
6
0117
Line Beam ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
7
0118
Line Adventure ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
8
0119
Line Fast ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
9
0120
Town Watch ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
หมวดหมู่ : IRO Competition ระดับ ม.ต้น
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0121
Robot Gathering ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
2
0122
Tag-Out ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
3
0123
Mission Challenge ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
4
0124
Transporter (First version) ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
5
0125
Logistic Challenge ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
6
0126
Line Beam ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
7
0127
Line Adventure ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
8
0128
Line Fast ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
9
0129
Town Watch ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
หมวดหมู่ : IRO Competition ระดับ ม.ปลาย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0130
Robot Gathering ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
2
0131
Tag-Out ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
3
0132
Mission Challenge ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106
4
0133
Transporter (First version) ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
5
0134
Logistic Challenge ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
6
0135
Line Beam ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
7
0136
Line Adventure ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
8
0137
Line Fast ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
9
0138
Town Watch ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว หอประชุมนิโลบล
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
หมวดหมู่ : Sumo Competition ระดับประถมศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0139
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
2
0140
Sumo 300 g. Auto ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
3
0141
Sumo 1 Kg. Auto ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
4
0142
Sumo 1 Kg. RC ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
หมวดหมู่ : Sumo Competition ระดับ ม.ต้น
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0143
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
2
0144
Sumo 300 g. Auto ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
3
0145
Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
4
0146
Sumo 1 Kg. RC ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
5
0147
Sumo 3 Kg. Auto ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
6
0148
Sumo 3 Kg. RC ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
หมวดหมู่ : Sumo Competition ระดับ ม.ปลาย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0149
LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
2
0150
Sumo 300 g. Auto ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
3
0151
Sumo 1 Kg. Auto ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 08.30-17.00
4
0152
Sumo 1 Kg. RC ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
5
0153
Sumo 3 Kg. Auto ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 08.30-17.00
6
0154
Sumo 3 Kg. RC ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 08.30-17.00
หมวดหมู่ : TRTC Competition ระดับประถมศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0155
Robot Farming ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 13.30-14.30
2
0156
Robot Logistic Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 09.30-10.30
3
0157
Robot Rescue Legs Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.30-12.30
4
0158
Robot Rescue Pro Competition ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 13.30-14.30
5
0159
Robot Shopping Street ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 09.30-10.30
6
0160
Super Gundam ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 14.30-15.30
7
0161
Transporter Robot ป.1-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 14.30-15.30
หมวดหมู่ : TRTC Competition ระดับ ม.ต้น
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0162
Robot Farming ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 14.30-15.30
2
0163
Treasure Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.30-12.30
3
0164
Garbage collection Game ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 11.30-12.30
4
0165
Robot Logistic Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 13.30-14.30
5
0166
Robot Rescue Legs Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 09.30-10.30
6
0167
Robot Rescue Pro Competition ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 14.30-15.30
7
0168
Robot Shopping Street ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 10.30-11.30
8
0169
Super Gundam ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 09.30-10.30
9
0170
Transporter Robot ม.1-3 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
20 พ.ย 3106 13.30-14.30
หมวดหมู่ : TRTC Competition ระดับ ม.ปลาย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0171
Robot Farming ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 14.30-15.30
2
0172
Treasure Game ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 13.30-14.30
3
0173
Garbage collection Game ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 13.30-14.30
4
0174
Robot Logistic Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 09.30-10.30
5
0175
Robot Rescue Legs Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 10.30-11.30
6
0176
Robot Rescue Pro Competition ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 15.30-16.30
7
0177
Robot Shopping Street ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 10.30-11.30
8
0178
Super Gundam ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
21 พ.ย 3106 11.30-12.30
9
0179
Transporter Robot ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 11.30-12.30
10
0180
Hoop Sepaktakraw ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 14.30-15.30
11
0181
Futsul ม.4-6 [ทีม]
โรงเรียนหนองบัว อาคารจันท์แสนโรจน์
22 พ.ย 3106 15.30-16.30
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

E-ROBOTICS V.1.4.5 © 2020-2026 |   All Rights Reserved