#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนหนองบัว นางสาวจงกล เดชปั้น นายประเสริฐ บุญโห้ 0871947542 fank_com@hotmail.com
2 gorbywgg 81794537894 gorby.pred@bk.ru
3 eiei school 0951919145 rofatak669@sofiarae.com
4 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นายสุจิตร โยนกลอง นายวิบูลย์ เพื่อนชอบ 0623524999 viboonpb2524@gmail.com
5 โรงเรียนอนุบาลยะลา Mr.Paisarn Wongpanuskul Mr.Kritsarat Duangin 073 212 790 kritcharatmed@gmail.com
6 โรงเรียนผาขามวิทยายน ไมตรี นิลสาคู ศิรวัฒน์ ศรีหาคำ 0910656561 khingboxer@hotmail.com
7 โรงเรียนบ้านแหลม นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์ นายสมยศ ฤทธิรณสกุล 0925782539 krusomyos.rit@gmail.com
8 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์ 0879812852 isslam.mad@gmail.com
9 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ นายปวัฒิพงษ์ สุขปื้อ นางสาวฐิติมา รัตโนทัย 0929977339,0894223563 Thitima_22_@hotmail.com
10 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 043511180 ppaitoon2508_san@gmial.com
11 อรุณประดิษฐ 0611655471 chanapol0611655471@gmail.com
12 อรุณประดิษฐ ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ภาณุพงษ์ แสงสุริยวงศ์ 0611655471 natika25469@gmail.com
13 สีชมพูศึกษา ดร.บุญจันทร์ มูลกัน นายนพคุณ สืบเลย 0831182883 suebloei@gmail.com
14 โรงเรียนชุมแพวิทยายน นายสุรสิทธิ์ บุญครอง นายพจน์ ชมภูวิเศษ 0646367336 phot.teacher@gmail.com
15 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 061-320-3939 suphanida9078@gmail.com
16 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 061-320-3939 suphanida9078@gmail.com
17 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม นางพรสุดา หอมอ่อน Amy 0818813255 digimon13439@hotmail.com
18 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นายเจริญ บัวลี นายธันยวัฒน์ แสงเดือน 0853318770 thanyawat@kanarat.ac.th
19 อัสสัมชัญ ภารดา ดร.ศักดา. สกนธวัฒน์ พชร ภูมิประเทศ 026307111 paridaice@gmail.com
20 โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) นายวัลลภ สินอำพล - 0822258060 chairat.t@obec.moe.go.th
21 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) นางสาวอรุณี เจริญจิตรกรรม ดร.โสรัจจ์ แสนคำ 0812695980 joysorat1@gmail.com
22 โรงเรียนบ้านซำภูทอง นายวิมล ศรีบุตรตา นางสาวสกุลรัตน์ อนันต์เอื้อ 0924064390 samphuthongSPT@gmail.com
23 โรงเรียนบ้านนาทวี นางจุรารัตน์ สุวรรณตานนท์ - 074-371015 wxyz_n@hotmail.com
24 โรงเรียนซำยางวิทยายน นายอดุลย์ จันลา นายชยางกูร ข้อยุ่น 0831492312 chayanggoon_d@hotmail.com
25 เวียงมอกวิทยา นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม 054241506 tingewngam-bang@hotmail.co.th
26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ 025302326 krunut2015@gmail.com
27 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายศิริ ธนะมูล นายธนกฤต ขันธวัฒน์ 0817682634 onwanya0260@gmail.com
28 บ้านปางอ้า นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษา นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษา 0871961951 jomjun@hotmail.com
29 โรงเรียนบ้านเขาดิน นายทศพล สุขรักษ์ นางสาวภาวิณี ภูมิเอี่ยม 0862015955 senamo_049@hotmail.com
30 บ้านตะกุดภิบาล นางสาวพรรณทิพา โพธิ์อ่อง นางสาวพรรณทิพา โพธิ์อ่อง 0972686179 nathaphat_tle@hotmail.com
31 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท นายเอกชัย ไชยประยา นายทินพัฒน์ บุญพงษ์ 0932181942 tinnapatfour04@gmail.com
32 โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร อินทร์ฉ่ำ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร อินทร์ฉ่ำ 0871942800 fias_@hotmail.com
33 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) นายสิทธิพงศ์ สั่งศร นางกาญจนา จินดาศรี 0894370881 Kanjanajin16@gmail.com
34 Jesseidelo 86166828876 ioo.xv.ertr.is@gmail.com
35 โรงเรียนประสาทวิทยา นางสุจิตรา โตตาบ นางสาวเพ็ญพร อินทร์ศวร 0859122721 wiriya.sp@gmail.com
36 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย นายทิพวัฒน์ ริยะ นายวรัญญู โสชาติ 0856477447 hs4mup@hotmail.com
37 โรงเรียนสนามบิน นายเวหา เลพล นางกนกพร สิริกมลา 0856477447 hs4mup@hotmail.com
38 วัดลาดปลาเค้า 0925850475 jakrkit36@gmail.com
39 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล นางสาวศิริรัตน์ ชื่นศิริ 056539014 brw.spm42@banraiwitthaya.ac.th
40 บางเสด็จวิทยาคม ดำรง ศรพรม ธัญญารัตน์ มั่งทรัพย์ 035868297 worachaisreethon@gmail.com
41 ศูนย์หุ่นยนต์นครไทย นายละไม สารี นายละไม สารี 0965859084 krulamai.nakhonthai@gmail.com
42 aaaa 0000000000 aaaa@gmail.com
43 โรงเรียนวัดบ้านดาบ ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส นาจพินิจ นายชำนาญ จันทร์อินทร์ 089-8096351 chaninlove1965@hotmail.com
44 นาหนองทุ่มวิทยาคม นายสมศักดิ์ มะมา นายสุทัด เพียเกษม 0651208612 sutad1969@gmail.com
45 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 0844849388 nampueang@namphrae.ac.th
46 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อดิศักดิ์ แสนทิพย์ อดิศักดิ์ แสนทิพย์ 042970335 kruoleday@gmail.com
47 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ นายวิริยะ น้อยมี นางอุดมพิชญา มาลัยสร้อย 0900971239 mongkhon.ware@gmail.com
48 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี นายพิษณุ เดชใด นายวรรณชนะ ปรากฏผล 0933273919 newwwanchana@gmail.com
49 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0960637228 xx_cyber@hotmail.com
50 ROBOTPLAY สุที เกิดจันอัด สุที เกิดจันอัด 0877127796 bee03071990@hotmail.com
51 โรงเรียนบ้านโนนงาม นายสนิท หาญเชิงชัย นายสามารถ เก่งกาจ 003442 nonngam02@gmail.com
52 Jessetut 89436746425 liolectpirocard@mail.com
53 AnthonyDum 85731367765 theilaropjobspop@mail.com
54 RichardCatty 83337892334 kensawerlernmi@mail.com
55 Davidwew 85674751984 roilugneutine@mail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

E-ROBOTICS V.1.4.5 © 2020-2026 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook